Call Us: +66 (0) 951 956 424 or +66 (0) 76 523 119

CO2 Laser

CO2 1000 NAIN เลเซอร์ คือแสงเลเซอร์ที่มีความยาวคลื่น 10,600 นาโนเมตรซึ่งโมเลกุลน้ำในเนื้อเยื่อจะเป็นตัวจับพลังงานแสง แล้วกลายเป็นความร้อนทำให้เนื้อเยื่อมีอุณภูมิสูงอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นไอ เนื้อเยื่อบริเวณที่ถูกแสงเลเซอร์จะถูกทำลายในลักษณะการตัดออกไป ขณะเดียวกันเส้นเลือดบริเวณนั้นเกิดการหดตัว และถูกเชื่อมต่อด้วยกันขณะทำการรักษา ทำให้ไม่มีการเลือดออกและเนื้อเยื่อรอบข้างไม่ถูกทำลายไปด้วย CO2 เลเซอร์ จึงเหมาะในการผ่าตัดเล็กหรือในการตัดชิ้นเนื้อเล็กๆ ได้ดี เช่น

  • ไฝ (Nevus)
  • ขี้แมลงวัน (Lentigine)
  • กระเนื้อ (Seborrheic Keratosis)
  • หูด (Wart)
  • เปิดหัวสิวอุดตัน (Close Comedone)
  • ต่อมไขมันโต (Sebacious Gland Hyperplasia)
  • สิวตัน (Syringoma)

ก่อนการรักษา:

  • แพทย์จะฉีดยาชาหรือทายาชาก่อน แล้วจึงทำความสะอาดบริเวณที่จะรักษาด้วยยาฆ่าเชื้อก่อนการรักษา

หลังการรักษา:

  • จะมีแผลคล้ายแผลถลอกตื้นๆ แพทย์จะให้ยาทากลุ่ม ยาฆ่าเขื้อชนิดขี้ผึ้งไปทาเช้า-เย็น พยายามอย่าให้สะเก็ดแผลหลุดเร็ว ไม่แกะแผลและให้กลับมาพบแพทย์ตามนัด